Η περιήγηση στον παρόντα ιστότοπο συνεπάγεται ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Χρήσης Cookies.

Προκήρυξη ΠΜΣ Εμπορικού, Εργατικού και Πολ. Δικονομίας

Τα μεταπτυχιακά της σχολής και τα διδακτορικά.
Άβαταρ μέλους
Adminović
Sloboda Narodu
Sloboda Narodu
Δημοσιεύσεις: 8015
Τοποθεσία: F.R. Liberland
Επικοινωνία:

Προκήρυξη ΠΜΣ Εμπορικού, Εργατικού και Πολ. Δικονομίας

Δημοσίευσηαπό Adminović » 04 Σεπ 2015, 15:35

Προκήρυξη ΠΜΣ 2015-16/Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία


Νομική Σχολή

Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

(Εμπορικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο)

Ιπποκράτους 33, Τ.Κ. 10680, Αθήνα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16Το Τμήμα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα: Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τυπικές προϋποθέσεις:

α) Πτυχίο νομικού τμήματος ελληνικού ΑΕΙ ή αντιστοίχου τμήματος ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής

β) Περαιτέρω τυπική προϋπόθεση αποτελεί και η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, που θεωρείται ότι υπάρχει, εφόσον ο υποψήφιος κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας του επιπέδου Proficiency, Kleines Sprachdiplom, Dalf ή Sorbonne, Celi 3, Superior. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει δίπλωμα ξένης γλώσσας από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τότε για να μπορεί να διαπιστωθεί η επάρκειά του στην ξένη γλώσσα θα κληθεί να συμμετάσχει σε αντίστοιχη εξέταση.

Ο συνολικός αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών ανά κατεύθυνση (εμπορικό δίκαιο, εργατικό δίκαιο, πολιτική δικονομία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30). Σε περίπτωση που οι αιτούντες που έχουν πετύχει στις αντίστοιχες εισαγωγικές εξετάσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, επιλέγονται κατ’ ανώτατο αριθμό οι τριάντα (30) καλύτεροι, με κριτήριο, τη βαθμολογία στις σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις εντάξεως στο πρόγραμμα σε συνδυασμό και με το βαθμό του πτυχίου σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ως άνω από 30 Μαΐου 2005 απόφαση του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου ως ακολούθως: «Η σειρά των υποψηφίων που θα επιλεγούν τελικά καθορίζεται ως εξής: Ο βαθμός που έλαβαν στις εξετάσεις εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5) πολλαπλασιάζεται επί δύο. Στο γινόμενο που προκύπτει προστίθεται ο βαθμός (μέσος όρος) του πτυχίου. Το άθροισμα που προκύπτει από την πρόσθεση αυτή διαιρείται με το διαιρέτη τρία (3). Το πηλίκον που προκύπτει από τη διαίρεση αυτή αποτελεί το βαθμό επί τη βάσει του οποίου θα κριθεί η σειρά επιτυχίας και επιλογής του υποψηφίου».

Όσοι από τους υποψηφίους ανταποκρίνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις, οφείλουν να συμμετάσχουν σε εισαγωγικές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεων που έχουν επιλέξει. Οι εξετάσεις είναι γενικές και σκοπό έχουν να διαπιστώσουν, αν ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Πέραν του ανωτέρω αριθμού των τριάντα φοιτητών, μπορούν να επιλεγούν και μέχρι πέντε ανά κατεύθυνση δικαστικοί λειτουργοί (δικαστές και εισαγγελείς) μετά από αίτησή τους. Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν τις πέντε (5), ως κριτήριο επιλογής ορίζεται η σειρά αρχαιότητας στην ιεραρχία των δικαστικών λειτουργών.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών διδακτικών εξαμήνων, από τα οποία τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, το δε τρίτο την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο γνωστικό αντικείμενο της κατευθύνσεως που έχει επιλέξει ο φοιτητής.

Διδάσκοντες: Μέλη ΔΕΠ του Τομέα.

Δικαιολογητικά υποβολής υποψηφιότητας:

Αίτηση (χορηγείται από τις γραμματείες των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων).
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική (χωρίς επικύρωση)
Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου (χωρίς επικύρωση)
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Πιστοποιητικό ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην «ΔΙΚΑΤΣΑ»), (για πτυχιούχους αλλοδαπής) (νομίμως επικυρωμένα)
Πιστοποιητικά /πτυχία ξένης γλώσσας (νομίμως επικυρωμένα)
Προαιρετικά στοιχεία που αφορούν τον υποψήφιο και τις σπουδές του, όπως συστατικές επιστολές, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κλπ.Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από την 7η έως και την 25η Σεπτεμβρίου 2015Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10.00-14.00


Εμπορικό Δίκαιο, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφ., γραφ. 5, τηλ. 210 36 88 370

Πολιτική Δικονομία, Ιπποκράτους 33, 2ος όροφ., γραφ. 5, τηλ. 210 36 88 370

Εργατικό Δίκαιο, Ιπποκράτους 33, 6ος όροφ., γραφ. 10, τηλ. 210 36 88 361


Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στην κατεύθυνση (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο ή Πολιτική Δικονομία) που επέλεξε ο φοιτητής.

Όσοι αποκτήσουν το δίπλωμα αυτό, μπορούν να συνεχίσουν, αν επιλεγούν, για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με το νόμο.

Η ακριβής ημερομηνία για τις εξετάσεις θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση, πάντως κατ’ αρχήν προβλέπεται ότι θα λάβουν χώρα μέσα στο χρονικό πλαίσιο από 1 Οκτωβρίου 2015 έως 15 Οκτωβρίου 2015.

Η ύλη των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τομέα (Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Πολιτική Δικονομία).

Οι ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών και εξετάσεων μπορούν να αλλάξουν με απόφαση του Τομέα.

Πληροφορίες παρέχονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα στις ώρες της ακροάσεώς τους.

0 .
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Ρήγας Φεραίος

Άβαταρ μέλους
Adminović
Sloboda Narodu
Sloboda Narodu
Δημοσιεύσεις: 8015
Τοποθεσία: F.R. Liberland
Επικοινωνία:

Re: Προκήρυξη ΠΜΣ Εμπορικού, Εργατικού και Πολ. Δικονομίας

Δημοσίευσηαπό Adminović » 04 Σεπ 2015, 15:37

Η αίτηση:

0 .
«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»

Ρήγας Φεραίος


Επιστροφή σε “ΠΜΣ - PhD”